budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego znajdującego się na dz. nr 193/130; 193/45; 178/10 i 179/7 wraz z wykonaniem przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej  oraz infrastruktury zewnętrznej, tj. parkingów, chodników, zieleni i obiektów małej architektury.
Budowa obejmuje wykonanie kompletnego obiektu o konstrukcji tradycyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi bez „białego montażu”, podłóg, glazury, terakoty, malowania i drzwi wewnętrznych w lokalach mieszkalnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
06-500 Mława ul. Sienkiewicza 13/14 pok. 4 - koszt specyfikacji – 200 zł + VAT
Wysokość wadium -  250.000,00 zł (słownie:  dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)  płatne przelewem na konto Spółdzielni .                     
Osoby upoważnione do kontaktów i udzielania wyjaśnień: Paweł Bodziałko, Anita Leyko, Marta Kowalska (tel. 23 654-30-26).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.