Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Zawkrze" w Mławie ogłasza przetarg na "Wykonanie przeglądów: instalacji elektrycznej i piorunochronnej" w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, garażach i obiektach użyteczności publicznej w zasobach Spółdzielni i Zarządzanych przez Spółdzielnię.

Oferty prosimy składać do dnia 18.02.2021r. do godz.10.00 w sekretariacie siedziby SMLW "Zawkrze" w Mławie przy ul. Sienkiewicza 13/14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej".

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021r. o godz. 10 30 w pokoju Nr 7 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.