Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "ZAWKRZE" w Mławie, ul. Sienkiewicza 13/14 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania o pow. użytkowej 56,70 m2 zlokalizowanego w Mławie, w budynku Sienkiewicza 1/13 m 7. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki wraz z wc i przedpokoju, usytuowany jest na III piętrze.

Cena wywoławcza wynosi 159.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 5.05.2021r. o godz. 1100, w siedzibie Spółdzielni (sala nr 7). Wadium w kwocie 15.000,00 zł należy wpłacić na konto w PKO BP nr 08 1020 1592 0000 2502 0011 9578 lub w kasie Spółdzielni do dnia 5.05.2021r., do godz. 10.00 Zainteresowanych prosimy o kontakt w siedzibie Spółdzielni, pok. 6 lub pod nr tel. (023) 654 – 30 – 27.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ZAWKRZE", 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 13/14 ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę, wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody z Q3 = 1,6m3/h do Q3 = 2,5m3/h, Ø 15 w ilości 7748 sztuk z odczytem radiowym.

Specyfikację można odebrać w biurze Spółdzielni: 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 13/14, pokój nr 3 za opłatą w wysokości 300zł + 23% VAT.

Termin składania ofert do dnia 10.03.2021r (sekretariat) do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 10.03.2021r o godz. 10:30. Nr tel. (023) 654-30-26.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZAWKRZE" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Zawkrze" w Mławie ogłasza przetarg na "Wykonanie przeglądów w latach 2021, 2022, 2023 instalacji gazowej i urządzeń gazowych w mieszkaniach, lokalach użytkowych (w tym informacja o możliwości odcięcia zaworów gazowych w mieszkaniach i lokalach użytkowych), instalacji na klatkach schodowych i piwnicach, kotłowniach oraz urządzenia w szafkach na zewnątrz budynków w budynkach zasobów Spółdzielni i zarządzanych przez Spółdzielnię".

Oferty prosimy składać do dnia 18.02.2021r.do godz. 11.00 w sekretariacie siedziby SMLW "Zawkrze" w Mławie przy ul. Sienkiewicza 13/14 w kopercie z dopiskiem "Przeglądy instalacji gazowej w latach 2021, 2022, 2023".

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021r. o godz. 11.30 w pokoju Nr 7 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa "Zawkrze" w Mławie ogłasza przetarg na "Wykonanie przeglądów: instalacji elektrycznej i piorunochronnej" w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, garażach i obiektach użyteczności publicznej w zasobach Spółdzielni i Zarządzanych przez Spółdzielnię.

Oferty prosimy składać do dnia 18.02.2021r. do godz.10.00 w sekretariacie siedziby SMLW "Zawkrze" w Mławie przy ul. Sienkiewicza 13/14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej".

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021r. o godz. 10 30 w pokoju Nr 7 w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego znajdującego się na dz. nr 193/130; 193/45; 178/10 i 179/7 wraz z wykonaniem przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej  oraz infrastruktury zewnętrznej, tj. parkingów, chodników, zieleni i obiektów małej architektury.
Budowa obejmuje wykonanie kompletnego obiektu o konstrukcji tradycyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi bez „białego montażu”, podłóg, glazury, terakoty, malowania i drzwi wewnętrznych w lokalach mieszkalnych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
06-500 Mława ul. Sienkiewicza 13/14 pok. 4 - koszt specyfikacji – 200 zł + VAT
Wysokość wadium -  250.000,00 zł (słownie:  dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)  płatne przelewem na konto Spółdzielni .                     
Osoby upoważnione do kontaktów i udzielania wyjaśnień: Paweł Bodziałko, Anita Leyko, Marta Kowalska (tel. 23 654-30-26).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.