"Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej "Zawkrze" w Mławie, ul. Sienkiewicza 13/14 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont ściany z balkonami elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Osiedle Książąt Mazowieckich 3 w Mławie.

Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 4 za opłatą po 100,00 zł netto każda, tel. 23 654 30 26 (27).
Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego, pok. nr 8 do dnia 30.03.2022r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2018r o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego. SMLW "Zawkrze" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dodatkowych rokowań lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Nie wysyłamy specyfikacji za zaliczeniem pocztowym.